Strona główna » Liceum » » Angielski


Słówka i zwrotyPoprzednia praca: Opracowane pytania na maturę ustną z angielskiego (2004 Grodków)
Następna praca: Budowa komputera.Treść: a bit – trochę, odrobinę
ability – umiejętności, zdolności
acceptance fee – opłata za akceptację
access – dostęp, dojście, dojazd
accident insurance – ubezp od wypadku
according to – według
account – rachunek, zestawienie, konto
accounts – rachunkowość, księgi handlowe
accounts payable – creditors
accounts receivable – debtors
acquisition – nabycie
activity – czynność, działanie
additional – dodatkowy
additional policy – dodatkowa polisa
advantage – korzyść, przewaga, zaleta
advert – ogłoszenie, reklama
advertisement – reklama, ogłoszenie
advertising – reklama, reklamowy
adviser – doradca
alteration – zmiana, dokonywanie zmiany
although – chociaż, mimo że, aczkolwiek
amount – suma, ilość, kwota
annual – roczny, coroczny
anticipate – przewidzieć, wyprzedzić
applicable law – stosowane prawo
application fee – opłata za zgłoszenie
appointment – umówione spotkanie
approval – zgoda, zatwierdzenie, aprobata
approximetly – w przybliżeniu
arbitration procedure – procedura arbitrażowa
arrangment – układ, umowa, porozumienie
articles of association – statut spółki
as a matter of fact – prawdę mówiąc
as it happens – tak się składa
assistance – pomoc, wsparcie
association – związek, stowarzyszenie
attitude (towards) – stosunek do
auction – aukcja, przetarg, licytacja
auditor – rewident księgowy
available – osiągalne
avoid – unikać
bad line – złe połaczenie
balance – bilans, saldo
based – z siedzibą w
basis – podstawa, zasada, grunt
battery – akumulator
benefit from – korzyść z
bid – oferta, oferowana cena
bidder – oferent
board – zarząd
bonus – premia
bookkeeping – księgowość
branch – filia, oddział, gałąź, branża
bulding society – towarzystwo budowlane, spółdz mieszkaniowa
burden – obciążenie, ciężar
busy – zajęty
campaign – kampania
Can I help you? – Czym mogę służyć
canvas – płótno
canvas shoes – tenisówki
cardboard – pudełko kartonowe
career prospects – perspektywy kariery
carmaker – producent samochodów
carrier – przewożnik
case – przypadek
case – przypadek, sprawa
casing – obudowa
certainly – oczywiście, z pewnością
certificate of origin – świadectwo pochodzenia
challenging – prowokujący, wymagający, stawiający wyzwanie
charg – koszt, obciążenie, należność, opłata
chief executive officer – dyrektor naczelny
circa – około
clause – postanowienie (umowy)
collateral security – dodatkowe zabezpieczenie
commercial bank – bank handlowy
commercial invoice – faktura handlowa
commission – prowizja
commitment – zaangażowanie, zobowiązanie
compensation – odszkodowanie
competitive – konkurencyjny
competitor – konkurent
component – część składowa, komponent
concern – firma, niepokój, zainteresowanie
conclusion – wniosek, konkluzja
conclusion – zawarcie, zakończenie, sfinalizowanie
condition – warunek
confident of – pewny, przeświadczony o
confidentiality – poufność
confirmation – potwierdzenie
conscious – świadomy
consent – zgoda, pozwolenie, ugoda
considerable – znaczny, spory
consignment – partia towaru, przesyłka
constitute – stanowić, tworzyć
continuously – stale, ciągle
control panel – pulpit operatora, tablica sterownicza
convinient – dogodny, wygodny
cooperation – współpraca
cost reduction – redukcja, zmniejszenie kosztów
costal area – teren, rejon przybrzeżny
court – sąd
credible – wiarygodny
crucial – decydujący, krytyczny
currently – obecnie, aktualnie
customary – zwyczajowy, przyjęty, zwyczajny, zwyczajowo
customs duty – cło
damage – uszkodzenie, zniszczenie
damaged – uszkodzony, zniszczony
deadline – ostateczny, nieprzekraczalny termin
debtors – debet,
delay – opóźnienie
delivery – dostawa
demand – popyt
deputy chairman – wiceprezes
deputy director – wicedyrektor
design – wzór, model
device – przyrząd, urządzenie, mechanizm
diary – terminarz
director – dyrektor
disability – niezdolność, niemożność
disable – niezdolny
disadvantage – niekorzyść, wada
disadvantageous – niekorzystny
disagreeable – nieprzyjemny, niemiły
disagreement – niezgodność, niezgoda
discount – rabat, obniżka
dislike – niechęć
dispatch – wysyłka
divisional director – dyrektor oddziału
domestic – krajowy, domowy
domestic – rodzimy, wewnętrzny, krajowy, domowy
draft – projekt umowy
drive –energia, przedsiębiorczość
due date – termin płatności
due to – spowodowany czymś
duly – właściwie
durability – trwałość
efficiency – wydajność, skuteczność
effort – wysiłek
election – wybór, wybory
eligable – odpowiedni, posiadający odpowiednie kwalifikacje
enable – umożliwić, dać możliwość
enclosure – załącznik
encourage – zachęcać, popierać, ośmielać
encouraged – zachęcony
Eng – inżynier
engaged – zajęty
ensure – zapewnić, zagwarantować
enterprise – przedsiębiorstwo, firma
enthusiastic about – entuzjastycznie nastawiony do
environment oriented – wyczulony na potrzeby środowiska
especially – szczególnie
essential – konieczny, niezbędny, istotny, podstawowy
establish – założyć
ex work price – cena loko fabryka
excellent – świetny, doskonały, znakomity
exclusive – wyłączny, ekskluzywny
execute an order – zrealizować zamówienie
execution – wykonanie, realizacja (np.umowy), egzekucja sądowa
executive director – dyrektor ds...
executive summary – podsumowanie kierownicz
exercisable right – prawo, które może być wykorzystane
expenditure – wydatek
expiration – wygaśnięcie
extension – numer wew
extension – przedłużenie, rozszerzenie, rozwój, rozbudowa
factory manager – kierownik fabryki
faulty – wadliwe, uszkodzone
favourable – sprzyjający, korzystny
fee – honorarium
fee – opłata
filing machine – napełniarka
finance director – dyrektor finansowy
financial ratio – współczynnik finansowy
financial standing – sytuacja finansowa
fire insurance – ubezp od pożaru
fixed assets – środki trwałe
fixed job contract – umowa o dzieło
fixed rate – stała stopa oprocentowania
fixed term contract – umowa na czas określony
flexibility – elastyczność
following – następujący
force majeure – siła wyższa
forecast – prognoza, przewidywanie
free on rail (f.o.r.) – franko wagon
free on truck (f.o.t) – franko sam. cężarowy
freedom from tax – zwolnienie od podatku
freehold – posiadanie na własność
fringe benefits – świadczenia będące dodatkiem do pensji
fruitful – owocnyto hear from – otrzymać wiadomość
fruitless – bezowocny
full – pełen
full money back guarantee – gwarancja pełnego zwrotu pieniędzy
full powers – pełnomocnictwa
futures – transakcje terminowe, giełdowe
gauge – miernik
given – biorąc pod uwagę, dany, ustalony
goods – towary
gross – brutto, całkowity
growth – wzrost
heavy industry – przemysł ciężki
hereby – niniejszym
hereunder – poniżej, poniższe
holder – posiadacz
imbalance – nierównowaga
immediately – natychmiast, dać znać
immoral – niemoralny
imperfect – niedoskonały
import quotas – kontyngent importowy
impressed (with) – pod wrażeniem
improbability – nieprawdopodobieństwo
improbable – nieprawdopodobny
in accordance with – zgodnie z, w zgodzie
in advance – z góry, z wyprzedzeniem, uprzednio
in fact – faktycznie, rzeczywyiście
in favour – na korzyść
in person – osobiście
in respect of – pod względem, w stosunku do, odnoszący się do
in the course of – w ciągu, w trakcie
inaccessibility – niedostępność
inaccessible – niedostępny
inaccuracy – niedokładność, nieścisłość
incapability – niezdolność
incapable – niezdolny
incentive bonus – premia motywacyjna
income – dochód, wpływy
incompatibility – niezgodność, niekompatybilność
incompatible – niezgodny, niekompatybilny
increase – wzrost
increase in demand – wzrost popytu
individual – pojedynczy, indywidualny, jednostka, osoba fizyczna
initial – wstępny, początkowy
initial – wstępny, początkowy
injection moulding – formowanie wtryskowe
inquiry – zapytanie ofertowe
insolvency act – ustawa o upadłości
instead of – zamiast
insurance certificate polisa ubezp (dokument)
intangible assets – wartości niematerialne
intention – intencja, zamiar
interim dividend – dywidenda zaliczkowa
interpersonal – interpersonalny
inventory – zapasy, inwentarz
inviting – nęcąca, kusząca
irrevocable – nieodwołalny
issue – emisja, wydanie, wypuszczenie akcji
Italian concept restaurant – retauracja włoska
item – pozycja, punkt, paragraf
joint account – wspólny rachunek
kind – rodzaj
knowledge – wiedza, znajomość
Labour Code – Kodeks Pracy
lease – dierżawa, najem, leasing
leasehold – dzierżawa
legal fee – opłata sądowa, opłata za czynności prawne
legal person – osoba prawna
lessee – dzierżawca, najemca, biorący w dzierżawe, wynajem
lessor – wydzierżawiający, oddający w dzierżawę, wynajem
letter of credit – akredytywa
letter of recommendation – list polecający
liabilities – pasywa, zobowiązania
liability – odpowiedzialność, ciężar finansowy
liberalisation – liberalizacja
licence duty – opłata licencyjna
life insurance – ubezp na życie
line is bus – linia jest zajęta
liquidity – płynność
loading – załadunek
loan-loss provision – rezerwa na długi nieściągalne
long-term investments – lokaty długoterminowe
long-term liabilities – zobowiązania długoterminowe
MA (master of arts) – magister nauk humanistycznych
maintenance – konserwacja, utrzymanie urządzeń
mandatory – zleceniobiorca
mandatory contract – umowa-zlecenie
margin (over) – margines, marża,rezerwa, limit
marine insurance – ubezp morskie
maternity benefit – zasiłek macierzyński
maternity leave – urlop macierzyński
matter – przedmiot, sprawa, kwestia, treść
maurity – termin płatności
measure – mieżyć
media – środki
memorandum association – umowa spółki
mention – wspomnieć, wymienić
merger – połaczenie firm, fuzja
mortgage credit – kredyt hipoteczny
MS (master of science) – magister nauk ścisłych
mutual – wzajemny, wspólny
negotiable check – czek przenoszalny, na zlecenie
net – netto, czysty
network – sieć
nevertheless – mimo tego, niemniej
non-agression – nieagresja
noncomformity – niezgodność
non-executive director – nieetatowy członek zarządu, bez kompetencji wykonawczych
non-moral – poza moralnym osądem
non-payment – niezapłacenie, nieuiszczenie zapłaty, nie wywiązywanie się z płatności
non-profit-making (organization) – organzacja o niezarobkowym charakterze
non-smoker – niepalący
non-violence – (polityka)niestosowania przemocy
notes payable – weksle do zapłaty
notice – uwaga, wypowiedzenie
notice – wezwanie do zapłaty
notice – zawiadomienie, wypowiedzenie
obligation – zobowiązanie
obvious – oczywisty, jasny
of the same – tegoż
on the turn of 1980s – na przełomie lat 80-tych
open account – rachunek otwarty (kredytowy)
operating profits – zysk operacyjny
optimisation – optymalizacja
ordinary – zwykły, normalny
ordinary shares – akcja zwykła
otherwise – w przeciwnym wypadku, inaczej, w inny sposób
outlay – wydatek
outstanding check – czek nie zapłacony, nie pokryty
overdraft – przekroczenie stanu konta
overdraft facility – udogodnienie kredytowe w postaci przekroczenia stanu konta
overdue – opóźniony, zaległy
overhaul – remont kapitalny
owing to – dzięki czemuś, skutkiem czegoś, z powodu
owner’s equity – kapitał właściciela
package insurance – pakiet ubezp
packaging material – materiał opakowaniowy
paid in capital – kapitał wpłacony
partnership – spółka cywilna
party – strona umowy, partia
peak – szczyt
per annum – rocznie
performance – działanie, praca, osiągi, wydajność
performance capacity – możliwość działania
period – okres
personally – osobiście
pledge – zastaw
poin of view – punkt widzenia
poor – słaby
post – stanowisko
post (sales) – po sprzedaży
potential – potencjał, możliwości
preferably – najlepiej, najchątnie
preference shares – akcje preferencyjne
premises – teren, nieruchomość, pomieszczenia, lokal
premium rate – stawka ubezp
pre-tax profits – zyski przed opodatkowaniem
price\performsnce ratio – stosunek ceny do osiągów
prices on application – ceny na żądanie
principal – suma główna, nominalna, podlegającą oprocentowaniu
principals only – bez pośredników
principle – zasada
prior – wczesniejszt, uprzedni
prior to – przed, zanim
private limited company – spółka z ograniczoną odpow
process control – sterowanie prcesem technologicznym
proper – właściwy, odpowiedni
prospective – przyszły, oczekiwany
protectionist trade barriers – protekcjonistyczne ograniczenia w handlu
provided – o ile, zakładając, że, pod warunkiem że
provision – postanowienie umowy
proxy – pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnik, prokurent
public – publiczny, jawny
public limited company – spółka akcyjna
purpose – cel
pursuant to – zgodnie z
quality – jakość
quality inspector – kontroler jakości
quantity – ilość
quotation – oferta cenowa
quotation – oferta cenowa
qurterly – kwartalnie
radically – zasadniczo, radykalnie, gruntownie
range of – gama, zakres, zasięg
rapidly – gwałtownie, szybko
rarely – rzadko
rate – stawka
rate of intrest – stopa procentowa
reasonable – rozsądny
receipt – kwit, przyjęcie, otrzymanie, pokwitowanie
receipts – przychody
records – dokumentacja, akta
recruitment – nabór, rekrutacja
recyclable – wtórny
redundancy – nadmiar siły roboczej
redundancy pay – rekompensata wypłacana przy zwolnieniu
refers to – dotyczy
registration charge – opłata rejestracyjna
reinsurance – reasekuracja
relatively – względnie, stosunkowo
relevant – odpowiedni, stosowny
reliable – rzetelny, godny zaufania, solidny
reliable – solidny, rzetelny, wiarygodny, pewny, wytrzymały
remainder – reszta, pozostałość
reminder – monit, upomnienie
remote – odosobniony, daleki
remuneration – wynagrodzenie
remuneration package – pakiet wynagrodzenia
repair – naprawa, remont
repayable – podlegający zwrotowi, zwrotny, spłacalny
replacement – wymiana, zamian, zastąpienie
report – sprawozdanie, raport
requirements – wymagania
resolution – uchwała, rezolucja
responsibility – obowiązek, odpowiedzialność
result – wynik
retail – detal, handel detaliczny
retained profits – zyski zatrzymane
return on investment – zysk z inwestycji
revenue – dochód, dochody, aparat skarbowy, władze podatkowe
reviawable – poddawany przeglądowi
revolving credit – kredyt odnawialny
said – wyżej wymieniony, rzeczony
salaried employee – pracownik umysłowy
sample – próbka
savings account – rach oszczędnościowy
scale – skala
sealed – zapieczętowany
section – paragraf, rozdział
security – zabezpieczenie, bezpieczeństwo
self motivated – z wewnętrzną motywacją
semi-automatic – półautomatyczny
senior debt – najstarszy dług (ma pierwszeństwo zaspokojania)
service – staż pracy u jednego pracodawcy
service charge (on loans) – obciążenie pożyczek procentami
share – akcja
share capital – kapitał zakładowy (akcyjny)
sheet – kartka, arkusz
shipment – ładunek
shipping documents – dokumenty przewozowe
shipping lawyer – specjalista od prawa morskiego
short-sighted – krótkowzroczny
short-term debt – dług krótkoterminowy
should – jeżeli
simplicity – prostota
so far – do tej pory
social balance sheet – bilans zatrudnienia
soft drinks – napoje chłodzące
sole proprietorship – firm prywatna
solution – rozwiązanie
sound – solidny, rozsądny, logiczny, zdrowy
stability – stałość, stabilność, trwałość
staff – personel
stage – etap
standing order – stałe polecenie
state – państwo, państwowy
statement – wyciąg z konta
state-of-the-art. – najnowocześniejszy, powstały zgodnie z aktualną wiedzą
steady – stały, równomierny, ustalony, ustabilizowany
study – opracowanie, studium
subject to – zgodnie z , z uwzględnieniem
submission – przedłożenie, przedstawienie, złożenie
subsidiary – filia, przedsiębiorstwo zalezne
substantial – istotny, poważny, znaczny
sum insured – suma ubezp
superb – wspaniały, rewelacyjny
supervision – nadzór, kontrola, kierownictwo
supply – dostawa
surplus – nadwyżka
survey – badanie, ankieta, ekspertyza
synchronized – zsynchronizowany
target – cel, docelowy
tax rate – stawka podatku
tax relief – ulga podatkowa
taxes payable – należne podatki, podatki do zapłaty
termination – wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie umowy
terms – warunki
the clothing industry – przemysł odzieżowy
the diary industry – przemysł mleczarski
the engineering industry – przemysł maszynowy
the food industry – przemysł spożywczy
the footwear industry – przemysł obuwniczy
the mining industry – przemysł górniczy
thriving – prosperujący, kwitnący
to accompany – towarzyszyć
to acknowledge a claim – uznać roszczenie
to add to – powiększać coś
to advert to – nadmieniać o, wzmiankować o
to advise – powiadomić, poradzić
to aim at – dążyć do, mieć na celu
to amount to – stanowić, wynosić
to answer a call – porozmawiać przez telefon, odebrać telefon
to appoint – mianować na stanowisko
to appoint – wyznaczyć, mianować
to approve – zatwierdzić, zaaprobować
to arrange a meeting – zorganizować spotkanie
to ascertain – stwierdzić, upewnić się, ustalić (np. cenę)
to assure (of) – zapewniać o
to attend – być obecnym na, chodzić do, brać udział, uczęszczać
to attend – uczestniczyć, być obecnym
to authorize – upoważnić, upełnomocnić, uprawomocnić
to be based on – być opartym na
to be biding upon – być wiążącym dla, wiązać (kogoś)
to be convinced – być przekonanym
to be effected – zostać wykonanym, dokonanym, wejść w życie
to be entitled to – być uprawnionym, mieć prawo do
to be governed – być regulowanym
to be granted – otrzymać
to be listed on the stock exchange – być notowanym na giełdzie
to be up to – zależeć od kogoś
to belong to – należeć do
to blame – winić
to call about – dzwonić w sprawie
to call back – oddzwonić
to cancel – odwołać
to carry interest – być oprocentowanym
to carry out – przeprowadzić, wykonać
to cast an eye – rzucić okiem
to catch – zrozumieć, dosłyszeć
to check up (in diary) – sprawdzić w terminarzu
to clarify – wyjaśnić
to collect – zbierać, inkasować
to compare – porównywać
to concern – dotyczyć
to conclude – zawrzeć (umowę)
to consider – rozważyć
to contract (with, for) – zawrzeć umowę z, na, kurczyć się
to convert – przekształcić, zamienić
to convince – przekonać
to cover – obejmować, zawierać, przykrywać
to credit to – dopisać do rachunku
to declare – oświadczyć, zdeklarować
to discharge – spłacić dług
to dismiss – zwolnić się
to draw up – sporządzić umowę
to earn intrest – uzyskiwać oprocentowanie, być procentowanym
to enclose – załączać
to endorse – indosować czek, tzn. przepisac na inną osobę
to ensure – zapewnić, zagwarantować
to estimate – szacować, oceniać
to expire – wygasać, kończyć się, tracić ważność, upływać
to fill in – wypełnić
to find interesting – uważać za interesujące
to fix an appointment – ustalić termin spotkania
to flood – zalać
to get going – rozpoczynać
to go out – wyjść
to grant – przyznać
to have an appointment with – być umówionym z
to hesitate – wahać się
to hold an account – mieć konto
to implement – wprowadzić w życie, wypełnić, spełnić
to impose duty on – nałożyć cło na
to improve – poprawiać, polepszać
to incur – ponosić
to inspect – kontrolować, robić przegląd, nadzorować
to intend – zamierzać
to interrupt – przerywać
to invalidate – unieważnić
to issue – wydawać, emitować
to launch – rozpocząć, wszcząć, uruchomić
to let in – wpuścić
to lodge – złożyć, wpłacić pieniądze, wysunąć roszczenie, zakwaterować
to maintain – utrzymywać (np.cenę)
to make remittance – dokonać przelewu
to manufacture – produkowac, wytwarzać
to mark – oznaczać
to mention – wymienić, wspomnieć
to mind – pamiętać, zwracać uwagę, mieć na uwadze, coś przeciwko
to neglect – pomijać, zaniedbywać
to negotiate – negocjować
to observe – przestrzegać, obserwować
to obtain – otrzymać, uzyskać
to pay into – wpłacoć na
to pay off – spłacać
to perform – spełnić, wykonać, wywiązać się, występować na scenie
to perform – wykonać umowę
to postpone – odłożyć, przełożyć
to precede – poprzedzać
to prevent – zapoboegać
to proceed with – kontynuować, prowadzić dalej
to process – przerabiać, załatwiać
to promote – awansować
to provide – zapewniać, dostarczać, zaopatrywać
to purchase – nabyć, kupić, zakupić
to put down – zapisać
to put into liquidation – postawić w stan likwidacji
to quote – powoływać się na, cytować
to receive – otrzymać
to recommend – polecić
to reconsider – ponownie rozważyć
to reflect – odzwierciedlać, odbijać
to register – rejestrować
to reimburse – zwracać
to reject – odrzycić
to relocate to – przenieśc się do
to rely on – polegać na
to remain – pozostać, zostać
to renew – odnowić np. umowę
to repay – zapłacić, spłacić, oddać, zwrócić
to report – składać raport, zawiadamiać
to represent a threat – stanowić zagrożenie
to respond to – odpowiadać na
to re-take possession of – ponownie wejść w posiadanie
to review – rozpatrywać, poddawać przeglądowi
to seek – poszukiwać
to settle – załatwić, uregulować, zapłacić, zaspokoić
to shrink – kurczyć się
to strengthen – umocnić
to submit – dostarczyć, poddać, złożyć
to take advantage of – skorzystać z
to take into account – brać pod uwagę
to take steps – podjąć kroki
to terminate – wypowiedzieć, rozwiązać umowę
to transfer – przenosić, transferować, przelewać
to try get a connection – próbować uzyskać połączenie
to turn out – okazać się
to vote – głosować
to work out – opracować
tough – ostry, twardy
tough – twardy, mocny, ostry
transfer of profits – podział zysku
tray – tacka
trial – okres próbny
turnaround – zwrot
twofold – dwukrotny, podwójny
ultimate – ostateczny, podstawowy, maksymalny
unable – niezdolny, nie będący w stanie
unbelief – niewiara
uncerrtain – niepewny
uncertainity – niepewność
underwriter – ubezpieczyciel
uniform – jednakowy, jednolity
unit price - cena jednostkowa
unregistered – niezarejestrowana
unspoilt – nie zepsuty
up to – przekaz, przekazanie
urgent – pilne
value – wartość
various – różny, różnorodny
visitor – gość
vital – żywotny, o żywotnym znaczeniu
volume – wielkość, rozmiar, wolumen
whatsoever – jakikolwiek
wholesale business - hurtownia
willingness – chęć
within – w ciągu, w terminie
working hours – godziny pracy
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 494677 , autor: elkakida , Ocena: 2150.71

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Słówka i zwroty

Słówka (8)
Słówka (9)
Słówka związane z lotniskiem
Słówka - Matematyka (Maths vocabulary)
Słówka zwiazane ze szkołą
Słówka (1)
Słówka w zdaniach (zaawansowane) cz. 1
Słówka w zdaniach (zaawansowane) cz. 2
Słówka: cechy charakteru (ok. 70 słówek)
Słówka zwiazane z hotelarstwem i Turystyką + Alkohole
Słówka Headway szary (1-4 unit)
Słówka: sporty, ubrania, ciało
Słówka dla Krysi...
Słówka (4)
Słówka. (1)


Losowe teksty z tej samej kategorii

Desciribing places - Vancouver
Słówka. (1)
Reported Speech - Klucz do Cwiczen (2)
Description - my boyfriend.
Classical greek vs. Medieval world view
Man of my dreams ...
Myths and Legends.
How To Make It
Charles Dickens - biografia
Water- a source of survive


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:


Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 2150.71.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2009-04-07 16:46:31
⇒Czytano: 494677
Autor: elkakida


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: